Zapytanie nr 764 do ministra zdrowia w sprawie danych i statystyk związanych z zatrudnieniem w Ministerstwie Zdrowia oraz jego przygotowaniami do ewentualnego wybuchu pandemii choroby zakaźnej w Polsce

Zapytanie nr 764 do ministra zdrowia w sprawie danych i statystyk związanych z zatrudnieniem w Ministerstwie Zdrowia oraz jego przygotowaniami do ewentualnego wybuchu pandemii choroby zakaźnej w Polsce

Szanowny Panie Ministrze!

W związku panującą na terytorium Polski pandemią koronawirusa i tragiczną sytuacją szpitali, domów pomocy społecznej oraz innych ośrodków zdrowotnych i opiekuńczych, działając w imieniu polskich podatników, proszę o odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące okresu od 01.01.2016 r. do 31.03.2020 r.:

  1. Jaki był stan zatrudnienia w Ministerstwie Zdrowia w rozbiciu na poszczególne lata?
  2. Jaka była łączna kwota wynagrodzeń w poszczególnych latach?
  3. Jaka była łączna kwota premii, nagród i odpraw dla kadry kierowniczej: ministrów, ich zastępców, kierowników działów i ich zastępców, głównych specjalistów w rozbiciu na poszczególne lata?
  4. Czy gratyfikacje, których dotyczy pytanie nr 3, wypłacane były automatycznie, czy za konkretne zadania? Jeśli za zadania, to jakie?
  5. Jaka była najwyższa kwota nagród lub premii w poszczególnych latach?
  6. Czy były zlecane i opłacane zadania związane z ochroną zdrowia dla osób niezatrudnionych w ministerstwie?
  7. Czy pracownicy Ministerstwa Zdrowia, mający uprawnienia lekarskie lub pielęgniarskie, zostali oddelegowani do pracy w szpitalach w okresie pandemii koronawirusa? Jeśli tak, to ilu?
  8. Czy w okresie do roku 2019 włącznie podejmowane były działania w Ministerstwie Zdrowia, mające na celu przygotowanie kraju na wypadek wybuchu pandemii choroby zakaźnej? Jeżeli tak, to proszę podać jakie.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz