Interwencja w sprawie rekultywacji wyrobiska w Lubaniu

Interwencja w sprawie rekultywacji wyrobiska w Lubaniu

Interwencja poselska skierowana do Walerego Czarneckiego - Starosty Powiatu Lubańskiego, Arkadiusza Wojciechowicza - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Grzegorza Wowczuka - Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu oraz Arkadiusza Słowińskiego - Burmistrza Lubania w sprawie rekultywacji wyrobiska w Lubaniu.

Do: Walery Czarnecki - Starosta Powiatu Lubańskiego, Arkadiusz Wojciechowicz - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Grzegorz Wowczuk - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, Arkadiusz Słowiński - Burmistrz Lubania

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.) podejmuję interwencję w sprawie rekultywacji wyrobiska w Powiecie Lubańskim. Apeluję o odrzucenie wniosku spółki Eurovia Bazalty S.A. o zmianę kierunku rekultywacji terenów poeksploatacyjnych Kopalni Bazaltu “Księginki” w Lubaniu.

Dotychczasowy kierunek rekultywacji wyżej wymienionych terenów pokopalnianych przewidywał powstanie terenów wodnych i leśnych, czyli zielonych płuc miasta, co idealnie wpisywało się w plany zagospodarowania pod rekreację i wypoczynek terenów nieopodal Kamiennej Góry. Pozwolenie na wypełnienie wyrobiska wodą i zalesienie pozostałej części terenu jest najlepszą metodą rekultywacji.

Niestety firma Eurovia Bazalty S.A. zmieniła zdanie (prawdopodobnie z przyczyn ekonomicznych) i wystąpiła do władz lokalnych z wnioskiem o zmianę sposobu rekultywacji. Firma ma w planach wypełnienie wyrobiska pokopalnianymi pyłami i żużlami, co spowoduje konieczność przewiezienia 13 mln ton odpadów w 500 000 transportach ciężarowych.

Przyłączam się do protestów mieszkańców i radnych Lubania w tej sprawie i liczę na Pana decyzję o odrzucenie zmiany rekultywacji proponowanej przez firmę Eurovia Bazalty S.A., która nie liczy się z dobrem ogółu, mając jedynie na względzie własny zysk finansowy. Przypominam tu także historię kopalni w Rębiszowie, gdzie mieszkańcy stanowczo sprzeciwiają się tego rodzaju rekultywacji, polegającej na składowaniu materiałów przywożonych z Niemiec.

Z racji pełnionego mandatu poselskiego interweniuję w wielu miejscach, gdzie odbywa się tego rodzaju działalność. Moi asystenci widzieli m.in. zasłane pyłem zabudowania i pola w Pawłowie Trzebnickim. Takim sytuacjom należy zapobiegać! Polska nie może stać się śmietnikiem Europy, gdzie - ze względu na niski koszt, uproszczone procedury i brak realnego nadzoru nad ich wykonaniem - trafiają toksyczne substancje, trujące nas i stanowiące problem dla przyszłych pokoleń!

Jeśli decyzja Starostwa wprowadzi zmianę rekultywacji terenów pokopalnianych, grozi to także zmianami w przyrodzie, jakości wody i powietrza. Skażenie środowiska poprzez składowanie różnego rodzaju substancjami jest działaniem na szkodę lokalnej społeczności.

Proszę o podtrzymanie pierwszej wydanej decyzji o sposobie rekultywacji, ze względów na dobro ogółu, potrzeby społeczne i tworzenie ciekawych enklaw przyrodniczych.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:

  1. Wojciech Rejman, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  2. Waldemar Kulaszka, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
  3. Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski

Załączniki:

  1. Odpowiedź Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (DP.053.1.2021).