Interwencja w sprawie wycinki Lasu Mokrzańskiego

Interwencja w sprawie wycinki Lasu Mokrzańskiego

Interwencja poselska skierowana do Arkadiusza Wojciechowicza - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz Waldemara Zaremby - Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia w sprawie wycinki Lasu Mokrzańskiego.

Do: Arkadiusz Wojciechowicz - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Waldemar Zaremba - Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się do Państwa z interwencją poselską w związku z trwającą wycinką Lasu Mokrzańskiego.

W ostatnich dniach mieszkanki i mieszkańcy osiedla Leśnica we Wrocławiu oraz wsi Wilkszyn w Gminie Miękinia alarmują oraz zwracają się o pomoc i interwencję w sprawie wycinki Lasu Mokrzańskiego prowadzonej od kilku miesięcy. W pobliżu osiedla Leśnica wycinane są połacie lasu, bezpośrednio przylegające do zabudowań miejskich. Wycinane są dojrzałe dęby i sosny, od lat tworzące krajobraz przyrodniczy Leśnicy i Wilkszyna. Ostatnio wycinka przybrała na sile. Realizowany przez Nadleśnictwo Miękinia Plan Urządzenia Lasu na rok 2021 zakłada dalszą wycinkę najstarszych okazów przyrodniczych w ramach tzw. "przebudowy drzewostanu". Do lasu mają wjechać harwestery – maszyny siejące spustoszenie i pozostawiające po sobie całe połacie ogołocone z roślinności. Konsekwencją tych działań będzie całkowita dewastacja terenów zielonych, będących weekendową oazą wypoczynku dla tysięcy wrocławian i wrocławianek.

Las Mokrzański to największy kompleks leśny w granicach administracyjnych Wrocławia. Zajmuje 551 hektarów i znajduje się na północno-zachodnim skraju miasta, na północ od osiedla Leśnica. Obejmuje osiedle Mokra i częściowo Marszowice, a także tereny pozamiejskie przysiółka Miłoszyn i wsi Wilkszyn. Las ten jest nierozerwalnie związany z historią tego obszaru, miejscowości oraz ich mieszkanek i mieszkańców. Od co najmniej XIII wieku były to lasy książęce, a zamek w Leśnicy stanowił miejsce odpoczynku Piastów na drodze z Wrocławia do Legnicy. Zarówno zamek, jak i Leśnica były nierozerwalnie związane z lasem, na co wskazuje nazwa samego osiedla. W XIX wieku las stał się miejscem rekreacji dla ludności zanieczyszczonego Wrocławia. W latach 1900-1945 na jego terenie znajdowała się restauracja "Waldschlößchen" ("Leśny Zameczek"), po której dziś pozostały tylko ruiny fundamentów. Las Mokrzański od ponad wieku ma charakter lasu podmiejskiego, który spełnia niezwykle ważną rolę dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia i okolic jako miejsce wytchnienia i rekreacji. Przebiega tędy turystyczny szlak pieszy (zielony) i rowerowy (niebieski).

Las Mokrzański, oprócz funkcji rekreacyjnej, pełni przede wszystkim ważną rolę ekologiczną. W czasach wzmagającego się kryzysu klimatycznego lasy odgrywają szczególną rolę w łagodzeniu skutków ocieplenia. Gromadzą dwutlenek węgla w tkankach roślin i w martwym drewnie oraz stanowią ostoję dla coraz gwałtowniej wymierających gatunków. Las Mokrzański jest właśnie przykładem takiego lasu, będącego naturalnym filtrem, oczyszczającym powietrze, produkującym tlen, zatrzymującym wodę podczas suszy. Wrocław jest w światowej czołówce miast z najbardziej toksycznym powietrzem. W klimacie Wrocławia dominują wiatry zachodnie (średnio 51% w roku), o prędkości od 4,4 m/s w zimie do 3,4 m/s w lecie. Las Mokrzański nie jest niczym innym jak zielonymi płucami Wrocławia, oczyszczającymi powietrze dostające się do miasta.

Mając na uwadze wyżej wymienione argumenty, w pełni popierając słuszne i uzasadnione postulaty lokalnej społeczności, zwracam się do Państwa z żądaniem wprowadzenia moratorium na planowane na 2021 rok wycinki, których konsekwencją jest zanikanie dużych połaci tak cennego zespołu leśnego, oraz wstrzymania tzw. „rębni gniazdowych”. Wszelkie wycinki w Lesie Mokrzańskim w tym okresie powinny zostać ograniczone tylko i wyłącznie do tych naprawdę koniecznych, związanych z bezpieczeństwem użytkowniczek i użytkowników lasu.

Popieram również postulat urealnienia społecznej funkcji Lasu Mokrzańskiego opisanej w kategorii HCVF6 według standardów Forest Stewardship Council (FSC) – kategoria „lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności”. W danej sprawie mamy jasną opinię lokalnej społeczności wyrażoną w wypowiedziach, artykułach, wystąpieniach i petycjach.

Liczę, że w opracowywanym właśnie Planie Urządzenia Lasu (PUL) Nadleśnictwa Miękinia na lata 2022-2031 nastąpi całkowite przewartościowanie funkcji Lasu Mokrzańskiego, gdzie funkcja społeczna, klimatyczna, wodochronna i ochronna (bioróżnorodność) będzie miała bezwzględne pierwszeństwo nad funkcją surowcową. Mam nadzieję, żę zostaną przyjęte konkretne propozycje do PUL i że uwagi strony społecznej zostaną uwzględnione, a konsultacje nie będą miały charakteru wyłącznie fasadowego, a do procesu konsultacji włączone zostaną niezależne organizacje społeczne i pozarządowe, reprezentujące ludność osiedla Leśnica, wsi Wilkszyn oraz miasta Wrocławia i gminy Miękinia oraz naukowcy-przyrodnicy.

Zwracam się również do władz miasta Wrocław oraz gminy Miękinia, w których granicach leży Las Mokrzański, o wzięcie odpowiedzialności za ten proces i aktywny udział w działaniach na rzecz realizacji słusznych i uzasadnionych postulatów mieszkanek i mieszkańców osiedla Leśnica i wsi Wilkszyn. Jako lokalne samorządy, mające obowiązek ochrony naszego lokalnego środowiska oraz adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatu, powinny one wziąć pełną odpowiedzialność za szkodliwe działania nadleśnictwa.

Strata każdego starodrzewia w Lesie Mokrzańskim prowadzi do wzmożonego smogu i gorętszych, suchszych lat. Powstałą dewastację lasu będziemy nadrabiać przez 2-3 pokolenia.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:

  1. Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
  2. Wójt Gminy Miękinia - Jan Marian Grzegorczyn