Interwencja w sprawie wstrzymania planowanych prac na terenie planowanego rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska

Interwencja w sprawie wstrzymania planowanych prac na terenie planowanego rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska

Interwencja poselska skierowana do Adama Klekota - Nadleśniczego Nadleśnictwa Krzeszowice, Jana Kosiorowskiego - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz Rafała Rosteckiego - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie wstrzymania planowanych prac gospodarczych w Nadleśnictwie Krzeszowice na terenie planowanego rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska.

Do: Adam Klekot - Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzeszowice, Jan Kosiorowski - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Rafał Rostecki - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją poselską w sprawie wstrzymania planowanych prac gospodarczych w Nadleśnictwie Krzeszowice.

Dnia 29 grudnia 2020 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie wpłynął wniosek o utworzenie rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice, obejmujący wydzielenie oddziałów 222 (otulina), 224, 224, 225 i 226.

Nie negując dotychczasowych starań Nadleśnictwa o trwałość lasu oraz zrównoważenie gospodarki leśnej w celu możliwości spełniania funkcji społecznych ochronnych i gospodarczych, zwracam uwagę, że nowa wiedza o przedmiotowym fragmencie lasu (wyrażona m. in. dokumentacją projektowanego rezerwatu), a także aktualne zapotrzebowanie społeczne mogą i powinny być przesłankami do zmiany sposobu zrównoważenia poszczególnych funkcji lasu w odniesieniu do tego
kompleksu. W przypadku uznania przedmiotowego kompleksu za rezerwat obecne wstrzymanie wykonania planowanych działań gospodarczych stworzyłoby lepszy punkt wyjścia do przyszłej ochrony rezerwatowej.

Zwracam uwagę, że w związku z aktualnie ujawnionymi walorami przyrodniczymi
we wskazanych oddziałach planowane trzebieże późne – mimo wysiłków, by im zapobiec – stwarzają podwyższone ryzyko niezauważenia i w konsekwencji nieumyślnego zniszczenia cennych mikrosiedlisk nadrzewnych oraz gatunków epifitycznych mszaków i porostów, podobne ryzyko jest związane ze zrywką. Duże jest także ryzyko negatywnego odbioru społecznego tych prac.

Członkowie i członkinie inicjatywy społecznej „Ratujmy kleszczowskie wąwozy” otrzymali sprzeczne i niejednoznaczne informacje z Nadleśnictwa Krzeszowice w sprawie planowanych prac gospodarczych (wycinek drzew) w oddziałach 224 i 225 oraz przetargu na wycinki drzew w roku 2021 na tym terenie (skarga w tej sprawie została skierowana do RDLP w Krakowie).

Nadleśnictwo Krzeszowice przekazało również odpowiedź na pismo pani Anny Treit, w którym stwierdza brak podstaw prawnych do wstrzymania prac przewidzianych Planem Urządzenia Lasu na terenie objętym wnioskiem o rezerwat.

Nie istnieje podstawa prawna, która zabraniałaby wstrzymania prac przewidzianych Planem Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Krzeszowice na lata 2012-2021 w oddziałach 222-226 Leśnictwa Zabierzów, objętych projektem wniosku o utworzenie rezerwatu przyrody „Mała Puszcza Kleszczowska”. To wstrzymanie wykonania prac nie jest zabronione prawem i w pełni leży
w kompetencjach Nadleśniczego Nadleśnictwa Krzeszowice.

Zgodnie z ustawą o lasach, wiążącym elementem planu urządzenia lasu jest tylko etat użytkowania rębnego, który nie może być przekroczony. Nie ma natomiast obowiązku wykonania etatu. „Wskazówki gospodarcze” zapisane w opisie taksacyjnym lasu przy poszczególnych wydzieleniach, w tym w szczególności wskazówki dotyczące cięć pielęgnacyjnych, nie tworzą obowiązku ich wykonania, a są tylko właśnie „wskazówkami”, sformułowanymi zgodnie z wymogami sztuki leśnej, aktualnymi na datę taksacji i przy stanie wiedzy na tę datę. To w kompetencjach nadleśniczego leży wykonanie lub niewykonanie tych wskazówek, biorąc pod uwagę aktualny stan lasu i wiedzy o nim, a także zmieniające się w toku realizacji planu okoliczności. Z tego zresztą powodu nie ma w Polsce nadleśnictwa, w którym wskazówki gospodarcze z planu urządzenia lasu wykonano by w okresie obowiązywania tego planu ze 100% dokładnością. Nie stanowi to wykonywania gospodarki leśnej „niezgodnie z planem urządzenia lasu”.

Tym samym, Nadleśnictwo Krzeszowice nie ma obowiązku prawnego, by w 100% zrealizować do końca 2021 roku wszystkie „wskazówki gospodarcze” zapisane w PUL zatwierdzonym w 2012 r. przy poszczególnych wydzieleniach leśnych. Obowiązek taki, zgodnie z art. 35 ustawy o lasach, istniałby tylko wtedy, gdyby wykonanie odpowiednich działań było niezbędne ze względu na stan lasu.
Tak jednak nie jest – ewentualna zwłoka w wykonaniu „wskazówek gospodarczych” (tj. trzebieży późnych) do czasu rozstrzygnięcia przez RDOŚ wniosku o uznanie za rezerwat przyrody w tym przypadku nie pogorszy stanu lasu, ani nie spowoduje załamania zachowania trwałości i bioróżnorodności ekosystemów leśnych. Zwracam uwagę, że gdyby w przyszłości uznano rezerwat
i przyjęto „rezerwatowy” kierunek ochrony, to te trzebieże okazałyby się zbędne jako zabiegi pielęgnacyjne (zaplanowana jest „trzebież późna pozytywna”, tj. nakierowana na poprawę warunków wzrostu drzew dorodnych, a w ewentualnym rezerwacie pojęcie „drzew dorodnych” nie miałoby już znaczenia).

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wstrzymanie wycinek drzew oraz prac przygotowawczych do wycinek na terenie planowanego rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska do czasu rozpatrzenia wniosku o ustanowienie rezerwatu przez RDOŚ Kraków.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:

  1. Odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (ZO.7212.13.2021)