Interwencja poselska dotycząca zaprzestania wycinki lasów w związku z obecnością kani rudej na terenie Leśnictwa Rudawica

Interwencja poselska dotycząca zaprzestania wycinki lasów w związku z obecnością kani rudej na terenie Leśnictwa Rudawica

Interwencja poselska do Nadleśniczego Nadleśnictwa Świętoszów Mariusza Huzarskiego dotycząca zaprzestania wycinki lasów w związku z obecnością kani rudej na terenie Leśnictwa Rudawica.

Szanowny Panie!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późń. zm.), na prośbę mieszkańców gminy Żagań zwracam się z interwencją poselską w sprawie działań podejmowanych przed Nadleśnictwo Świętoszów na terenie objętym ochroną strefową ze względu na obecność gniazda kani rudej (Milvus milvus) tj. oddziały 4: d,f,g,h,i,j,k,l na terenie Leśnictwa Rudawica.

Wedle uzyskanych od mieszkańców informacji, podczas kontroli areału lęgowego kani rudej (Milvus milvus) w 2023 roku, w oddziale 4 stwierdzono drzewa oznaczone do wycięcia, w tym, wedle przekazanych mi informacji, Nadleśnictwo Świętoszów planuje w Leśnictwie Rudawica o adresie leśnym 13-33-2-07-4 wycięcie starodrzewia.

Wnioskuję o odstąpienie od zaplanowanej w obecnie obowiązującym Planie Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Świętoszów wycinki starodrzewia w oddziale 4, w wydzieleniach będących strefą ochrony kani rudej oraz wyłączenie tego obszaru starodrzewia z użytkowania rębnego w Planie Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Świętoszów na lata 2024 – 2034.

Uzasadnienie

Wyżej wymieniony obszar, tj. oddziały 4: d,f,g,h,i,j,k,l na terenie Leśnictwa Rudawica, jest strefą ochronną utworzoną dla gatunku kania ruda, mający chronić miejsce rozrodu i regularnego przebywania wyżej wymienionego ptaka, gdzie wedle przekazanej mi informacji oraz w oparciu o dane z Banku Danych o Lasach, znajduje się dobrze zachowany starodrzew.

Przedmiotowy oddział 4 stanowi również siedlisko rozrodu dla innych gatunków ptaków objętych ochroną ścisłą, wśród których wymienić można między innymi gatunki znajdujące się na liście gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, czyli włochatkę, sóweczkę, dzięcioła czarnego, dzięcioła zielonosiwego i dzięcioła średniego.

Niniejsza powierzchnia objęta jest dwoma planami zadań ochronnych Bory Dolnośląskie i Dolina dolnej Kwisy. W obu planach zadań ochronnych zostały wyraźnie zapisane wskazania dla ochrony kani rudej oraz obowiązkowego zachowania bez zmian jej strefy ochronnej.

Ponadto w związku z przekazanymi mi informacjami, wnoszę o:

  • przekazanie przez Nadleśnictwo Świętoszów informacji o zakresie planowanych zabiegów gospodarczych w całorocznej strefie ochronnej kani rudej na terenie Leśnictwa Rudawica;
  • wstrzymanie ewentualnych wycinek drzew do czasu zorganizowania spotkania ze stroną społeczną.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Thomas Kraft (ThKraft), CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons