Interpelacja nr 3275 w sprawie projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej

Interpelacja nr 3275 w sprawie projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej

Interpelacja poselska do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra rozwoju i technologii w sprawie projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

Szanowni Państwo,

w trakcie IX kadencji Sejmu RP w latach 2019-2023 prowadzone były prace nad projektem ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Wyżej wymieniony projekt znajdował się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD2. Według wykazu organem odpowiedzialnym za opracowanie i przedłożenie projektu Radzie Ministrów było Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a planowanym terminem przyjęcia projektu przez Radę Ministrów był IV kwartał 2023 roku. Projekt ustawy został opublikowany 1 czerwca 2021 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

W ostatnim czasie do mojego biura poselskiego kierowanych jest wiele zapytań od mieszkańców i mieszkanek terenów wiejskich, ale również przedstawicieli prasy o aktualny status prac nad wyżej wymienionym projektem ustawy. Wynika to z coraz większych problemów społecznych i środowiskowych dla lokalnych społeczności generowanych przez uciążliwości zapachowe związane z dużymi obiektami produkcji zwierzęcej (są to przemysłowe fermy chowu trzody chlewnej, drobiu lub zwierząt futerkowych).

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Państwa z następującymi pytaniami:

  1. Czy Pana/Pani ministerstwo jest odpowiedzialne za opracowanie i przedłożenie wyżej wymienionego projektu ustawy Radzie Ministrów? Jeśli nie, to proszę o wskazanie, które ministerstwo jest odpowiedzialne za opracowanie i przedłożenie wyżej wymienionego projektu ustawy Radzie Ministrów?
  2. Kiedy planowane jest ponowne opublikowanie wyżej wymienionego projektu ustawy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz skierowanie go do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych?
  3. Jaki jest planowany termin przyjęcia wyżej wymienionego projektu ustawy przez Radę Ministrów?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Odpowiedź ministra rozwoju i technologii

Odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Odpowiedź ministra klimatu i środowiska


Fot. Andrew Skowron, CC BY 2.0