Interpelacja nr 1818 do ministra klimatu w sprawie stanu legislacji w kwestii tzw. zanieczyszczenia światłem w Polsce

Interpelacja nr 1818 do ministra klimatu w sprawie stanu legislacji w kwestii tzw. zanieczyszczenia światłem w Polsce

Szanowny Panie Ministrze,

na samym początku kadencji skierowane zostało do mnie wiele próśb od mieszkańców i mieszkanek okręgu wrocławskiego o zajęcie się sprawą zanieczyszczenia światłem. Prośby te wynikają z działania w podwrocławskich Siechnicach szklarni firmy Citronex o powierzchni około 40 ha. Szklarnie, w których hodowane są głównie pomidory, są oświetlane bardzo silnym światłem widocznym w ciągu dnia i nocy. Nocą łuna znad szklarni jest widoczna w promieniu kilkunastu kilometrów, można ją zaobserwować nawet z centrum Wrocławia, oddalonego 14 km od Siechnic.

Zanieczyszczenie światłem (ang. light pollution) polega na zaburzeniu nocnego środowiska naturalnego poprzez stosowanie nadmiernej emisji sztucznego światła. Oświetlone budynki, rozświetlone galerie handlowe, podświetlone billboardy, mnogość ulicznych lamp, szklarnie oraz inne budynki i obiekty budowlane korzystające z oświetlenia zewnętrznego wpływają na przyrodę, ale też i na nasze zdrowie, zaburzając naturalne funkcjonowanie organizmu. Nadużywanie oświetlenia to również wzrost kosztów produkcji prądu, wzrost emisji CO2 i zużycia paliw kopalnych.

Szklarnie w Siechnicach zlokalizowane są nie tylko blisko zabudowań mieszkalnych, ale również nieopodal terenów Natura 2000 położonych w dorzeczu Odry i Oławy. Z powodu silnego światła cierpią zwierzęta, gdyż doprowadza ono do zaburzeń orientacji, negatywnie modyfikuje rozmnażanie i zmienia sposób żerowania.

Zgodnie z art. 364 Prawa ochrony środowiska, jeżeli działalność prowadzona przez podmiot korzystający ze środowiska albo osobę fizyczną powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wyda decyzję o wstrzymaniu tej działalności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapobieżenia pogarszaniu stanu środowiska. Liczne skargi mieszkańców Siechnic są w mojej ocenie wystarczającym powodem do wszczęcia takiego postępowania. Wskazuję ponadto, że brak działania w tym zakresie powoduje zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz świata zwierząt. Dlatego też kieruję w tej sprawie odpowiednie pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Nie ulega jednak wątpliwości, że problem zanieczyszczenia światłem jest sprawą o zasadniczej wadze, mającą charakter nie tylko lokalny, ale i ogólnokrajowy. Sprawa ta wymaga szczególnej i kompleksowej polityki państwa oraz regulacji prawnej.

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Jaka jest polityka rządu i Ministerstwa Klimatu w kwestii zanieczyszczenia światłem w Polsce?
  2. Czy Ministerstwo Klimatu przeprowadziło lub planuje przeprowadzić badania skali oraz wpływu zanieczyszczenia światłem na terenie Polski na środowisko naturalne oraz zdrowie obywateli i obywatelek?
  3. Czy zostały już podjęte przez Ministerstwo Klimatu działania legislacyjne w kwestii zanieczyszczenia światłem? Jeśli tak, to kiedy zostaną wprowadzone?
  4. Czy w związku ze stwierdzonym przez badaczy negatywnym wpływem zanieczyszczenia świetlnego na ludzi i zwierzęta Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu podjął w tej sprawie jakiekolwiek działania na podstawie istniejących przepisów o ochronie środowiska?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Gavin Schaefer (Uxud), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons