Interpelacja nr 11697 do ministra klimatu i środowiska, ministra infrastruktury w sprawie kontroli oczyszczalni ścieków

Interpelacja nr 11697 do ministra klimatu i środowiska, ministra infrastruktury w sprawie kontroli oczyszczalni ścieków

Szanowny Panie Ministrze!

We wrześniu 2019 r. zarządzeniem skierowanym do Wód Polskich zlecił Pan kontrole instalacji ściekowych w całym kraju. Instalacje miały być sprawdzone pod względem funkcjonowania systemów zabezpieczających, a także pod kątem pozwoleń wodnoprawnych.

Na wniosek głównego inspektora ochrony środowiska wojewódzkie inspektoraty skierowały do gmin informacje o konieczności sprawdzenia procedur na wypadek poważnej awarii.

Ponadto zapowiedziano kontrole oczyszczalni ścieków w tym roku w całej Polsce.

Mając na uwadze powyższe, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Ile kontroli pozwoleń wodnoprawnych dla instalacji ściekowych przeprowadzono w okresie od 1 września 2019 r. do dnia 1 września 2020 r.?
 2. Jakie były ustalenia kontroli zgodnie z pkt 1? W szczególności:
 3. Ile kontroli zostało przeprowadzonych?
 4. Ile pozwoleń zostało uchylonych?
 5. W ilu przypadkach stwierdzono naruszenie prawa?
 6. Ile podmiotów zostało ukaranych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami i w jaki sposób?
 7. Jakie działania zaradcze zostały podjęte?
 8. Ile gmin zastosowało się do wniosku GIOŚ i udzieliło odpowiedzi nt. wdrożenia procedur na wypadek poważnej awarii?
 9. Ile instalacji ściekowych nie posiada procedur na wypadek poważnej awarii?
 10. Ile kontroli oczyszczalni ścieków przeprowadzono w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 1 września 2020 r.?
 11. W ilu przypadkach kontroli zgodnie z pkt 5 stwierdzono naruszenia prawa?
 12. Jakie wyciągnięto konsekwencje w związku z ustaleniami kontroli zgodnie z pkt 6?
 13. Ile jest w Polsce instalacji ściekowych?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz